7

آوریل

نشر الکترونیکی مباحث مقررات ملی ساختمان

سلام
دفتر امور مقررات ملی ساختمان معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی امکان مشاهده الکترونیکی کلیه مباحث مقررات ملی ساختمان را از طریق لینک زیر فراهم نموده است. ضمن تشکر از این اقدام برای دسترسی بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

پیوند به نشر الترونیکی مباحث مقررات ملی

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..