7

نوامبر

مصاحبه با دکتر آخوندی به نقل از نشریه پیام نظام مهندسی

سلام
در حال مرور نشریات قدیمی پیام نظام مهندسی استان تهران بودم. مصاحبه با دکتر آخوندی وزیر محترم  راه و شهرسازی در شماره 6 این نشریه در بهمن و اسفند سال 1390 دوره پنجم سال پانزدهم نظرم را جلب نمود. دکتر آخوندی بحث نظام مهندسی را با دیدی موشکافانه و مهندسی تحلیل نموده‌اند. مطالعه این مصاحبه را به کلیه همکاران و دانشجویان توصیه می‌نمایم. از لینک زیر آن را مطالعه کنید. از سازمان نظام مهندسی استان تهران نیز بابت ایجاد دسترسی الکترونیکی به نشریه پیام نظام مهندسی تشکر می‌کنم.

http://www.tceo.ir/pdf/Payam06.pdf

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..