20

آوریل

عرض موثر پی منفرد با خروج از مرکزیت

سلام

در کلاس بین عرض بار خطی و عرض موثر در محاسبه ظرفیت باربری پی‌های منفرد همراه با خروج از مرکزیت اختلاف نظر بود. دلیل آن را از فایل زیر مطالعه کنید. موفق و پیروز باشید.

فایل را از اینجا دانلود کنید

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..