24

مارس

سامانه نیروی انسانی

سامانه نیروی انسانی
سامانه نیروی انسانی در راستای شناسایی فرصت های شغلی و اطلاع رسانی به جوانان جویای کار راه اندازی شده است. این سامانه با در نظر گرفتن نیازهای جامعه در ابعاد اشتغال و با بهره مندی از کارشناسان ، توانسته فرصتی جدید در فضای مجازی ایجاد نماید. سامانه با توجه به گستردگی سازمانها، نهاد های دولتی (یا وابسته به دولت) و بخش خصوصی برای جذب نیرو، سعی وافر دارد تا اطلاعات استخدامی را در قالب بانک اطلاعات در اختیار اعضای سامانه قرار دهد. سامانه تلاش دارد باهدف ساماندهی و تسهیل در هدایت پتانسیل فعال جوانان به سمت فرصت های شغلی در فضای مجازی، گام های مناسب و بزرگ در راستای برطرف کردن این نیاز بردارد.
http://www.niroensani.ir

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..