7

اکتبر

روز خانواده را تبریک می گویم

خنده امشب به لبان همه است

بر لب حور چنین زمزمه است

شاد باشید همه اهل جهان

روز عقد علی و فاطمه است

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..