20

فوریه

درباره

نیکنام شاکرمنتظر

کارشناس عمران از دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی و کارشناس

ارشد عمران با گرایش مکانیک خاک و مهندسی پی سازی از دانشگاه صنعتی

امیرکبیر- کارشناس رسمی دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه