11

دسامبر

جدول خیز تیرهای طره و ساده تحت بارهای مختلف

سلام به درخواست یکی از دوستان فرمول‌های محاسبه خیز تیرهای طره و ساده تقدیم می‌گردد. آنها را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

تیرهای طرهتیرهای ساده

 

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..