9

مارس

تمرین نرم‌افزار Excel

تمرین 1:
یک فایل اکسل برای حل معادله درجه 2 تهیه کنید.
ضرایب a , b , c معادله را به فرمت ax^2+bx+c=0 دریافت کنید و ریشه های معادله را محاسبه کنید. در صورتیکه ریشه حقیقی ندارد با یک پیغام موضوع را اعلام کنید.
تمرین 2:
یک فایل اکسل برای حل معادله درجه 3 تهیه کنید. روش حل معادلات درجه 3 در فایل PDF پیوست ارائه شده است.
تمرین 3:
فایل پیوست نحوه محاسبه افزایش تنش در زیر یک سطح مستطیلی انعطاف پذیر را در عمق زمین بیان میکند. برنامه ای تهیه کنید که تنش را برای پی با هر ابعاد و عمقی محاسبه نماید.

دریافت فایل نحوه حل معادله درجه سوم

دریافت فایل نحوه محاسبه تنش زیر سطح مستطیلی

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..