11

آوریل

ارتباط نرم‌افزارهای طراحی با BIM

سلام. در حال حاضر استفاده از نگرش مدیریت اطلاعات عمرانی BIM موضوع روز مهندسی است. مدیریت اطلاعات عمرانی نگرشی است که در آن تمام اطلاعات عمرانی از شروع تفکر طراحی تا زمان بهره‌برداری، تعمیر و در نهایت تخریب آن در پایان عمر (کل چرخه حیات پروژه) به صورت یکجا در یک مدل سه‌بعدی فیزیکی، اطلاعاتی، زمانی ذخیره می‌گردد.

CSI-BIM Interaction

برای اضافه کردن اطلاعات طراحی، محاسبات عمرانی و نقشه‌های دو بعدی سازه و مدل ریاضی سه بعدی آن، باید نرم‌افزارهای طراحی نظیر ETABS با نرم‌افزارهای BIM نظیر REVIT و TEKLA ارتباط داشته باشند. شکل بالا که از سایت https://www.csiamerica.com استخراج شده است، این ارتباط را بیان می‌کند. برای ورود به دنیای BIM باید با ابزارهای آن آشنا شویم.

ادامه دارد….

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..