30

آگوست

آسمانخراش ها

1

2 3 4

5

6

در جداول زیر لیست یکصد آسمانخراش به ترتیب ارتفاع تا سال 2004 ارائه شده است:

7 8 9 10 11

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..